Veelgestelde vragen

Wat is een BIZ?

Een Bedrijven Investerinsgzone (BIZ) is een afgebakend gebied, waarin bedrijven een private organisatie oprichten (vereniging of stichting) om hun leefbaarheid, veiligheid en ruimtelijke kwaliteit gezamenlijk te kunnen beheersen en waarborgen.

 

BIZ-en worden in Engeland, Amerika en Duitsland al toegepast onder de naam Business Improvement Districts (BID). In navolging van de invoering van de BID heeft Nederland een Experimentenwet BIZ vastgesteld die sinds 2009 van kracht is. Met deze wet kunnen ondernemers en gemeenten gezamenlijk een BIZ oprichten.

 

De activiteiten van een BIZ moeten gericht zijn op het bevorderen van leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of een ander (mede) publiek belang in de openbare ruimte van een BIZ. In de Experimentenwet is de definitie bewust breed gehouden om ervaringen op te doen. De BIZ activiteiten zijn aanvullend op die van de diensten van gemeenten.

 

In januari 2015 is de Experimentenwet vervangen door ‘Wet op de bedrijveninvesteringszones‘.

 

Een BIZ is vrijblijvend en kan alleen tot stand komen als er een stevig ondernemersinitiatief ligt dat op voldoende draagvlak kan rekenen en waar ook de gemeente achter staat. Na instelling van een BIZ, is er geen sprake van vrijblijvendheid. Alle ondernemers in het betrokken gebied zijn via een zogenaamde BIZ-heffing verplicht om bij te dragen aan de extra voorzieningen.

Waar is het concept van BIZ ontstaan?

BIZ-en zijn ontstaan in Canada in de jaren ’70 onder de naam Business Improvement District en zijn in 1975 overgewaaid naar Amerika, waar in New Orleans de eerste BID werd geïntroduceerd.

 

Vervolgens zijn er BID’s ontstaan in  Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika, Jamaica, Servië, Albanië, Engeland en Wales, Duitsland en Ierland. In 2009 is in Nederland de Experimentenwet Bedrijven Investeringszone van kracht gegaan.

 

In het buitenland zijn de Business Improvement Districts een groot succes. In New York zijn meer dan 60 BID’s die jaarlijks meer dan 80 miljoen dollar besteden aan services voor ongeveer 70.000 bedrijven. In Toronto zijn er meer dan 40 en in Londen, waar de wet pas in 2004 is geïntroduceerd, zijn nu al 17 BID’s actief.

Wat zijn de voordelen van een BIZ?

Een BIZ zorgt binnen een afgesproken tijdsduur voor een duurzame financiering, waarmee de private sector samenwerkt in een flexibel mechanisme om middels diverse projecten en services hun bedrijvengebied te verbeteren.

 

Een BIZ:

 • is een vorm van publiek-private samenwerking
 • is een duidelijk en transparant mechanisme
 • staat zelfmanagement en financiering toe zonder bureaucratische rompslomp
 • geeft concurrentie voordeel
 • zorgt voor collectieve inspanning en doel om een gezamenlijke visie te bewerkstelligen
 • is flexibel om problemen vanuit de individuele sector aan te pakken
 • is eerlijk voor kleine bedrijven
 • geeft bedrijven een sterke lokale stem

 

Een BIZ kan grote voordelen opleveren voor bedrijven, door:

 • verhoogde omzet
 • verhoogde uitgave door consumenten
 • afgenomen kosten
 • afgenomen criminaliteit
 • verbeterd onderhoud
 • verbeteringen aan fysieke omgeving
 • aantrekkelijker voor nieuwe werknemers
 • aantrekken nieuwe investeerders
 • verbeterde concurrentiepositie ten opzichte van andere locaties

Hoe komt een BIZ tot stand?

Bij het oprichten van een BIZ dient een aantal stappen doorlopen te worden:

 • ondernemers dienen met elkaar te overleggen om te bepalen of ze een BIZ willen opstarten
 • vervolgens stellen ze een plan op. Dat is nodig voor overleg met de gemeente. De gemeente int namelijk het geld dat naar de BIZ gaat.
 • in goed overleg met de gemeente wordt vastgelegd wat de BIZ gaat doen en welke activiteiten behoren tot de normale gemeentetaken.
 • daarop volgt een stemming over het plan. Wanneer tweederde van de ondernemers die hun stem uitbrengen vóór het plan is, gaat de BIZ door.

Met welke thema’s kun je aan de slag in een BIZ?

Bij oprichting van een BIZ besluiten bedrijven welke activiteiten er uitgevoerd gaan worden. De activiteiten van een BIZ moeten gericht zijn op het bevorderen van leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of een ander mede-publiek belang in de openbare ruimte van de BIZ.

 

De volgende activiteiten kunnen in een BIZ worden ondergebracht:

 • bereikbaar: collectief vervoer, bewegwijzering
 • duurzaam: voorzieningen rond energie en milieu
 • schoon: groenvoorziening, afvalinzameling, schoonmaak
 • heel: onderhoud, graffitiverwijdering
 • veilig: verlichting, brandveiligheid, surveillance, camerabewaking
 • imago: gebiedspromotie en acties

Wat is het verschil tussen een BIZ en een ondernemersfonds?

Een BIZ is ‘bottom up’.

 

Ondernemers zijn initiatiefnemer, bepalen de hoogte van hun bijdrage op basis van een verdienmodel en beheren hun eigen financiële middelen. Dit in tegenstelling tot veel ondernemersfondsen die ‘top-down’ georganiseerd zijn en waarbij de ‘extra’ belasting door enkele ondernemers en de gemeente wordt bepaald, de lokale overheid de financiën beheert en het geld in het ondernemersfonds de “worst” is die ondernemers wordt voorgehouden om hun eigen draagvlak in het gebied te organiseren.

 

Ook worden de grenzen van het gebied niet bepaald door de ondernemers en wordt in de meeste gevallen niet voorzien in deelname van de vastgoedeigenaren in het gebied (die wel het grootste financiële belang hebben)

Wat is het verschil tussen parkmanagement en een BIZ?

Een BIZ lijkt op parkmanagement.

 

Het verschil is dat een BIZ een wettelijke status heeft. Dit biedt betere kansen voor het ontwikkelen en exploiteren van voorzieningen. Ook is het gemakkelijker om freeriders tegen te gaan. Je zou een BIZ kunnen zien als een Vereniging van Eigenaren voor een gebied.

Hoe wordt een BIZ gefinancierd?

Indien er voldoende draagvlak is om een BIZ op te richten is het belangrijk dat de BIZ-stichting of -vereniging geld krijgt om activiteiten te kunnen uitvoeren. De gemeente is verantwoordelijk voor het innen van de BIZ-bijdrage bij alle betrokkenen, ook bij diegene die niet hebben ingestemd met een BIZ (het freeriders probleem is hiermee opgelost).

 

Binnen een BIZ zijn er twee mogelijkheden voor een BIZ-heffing (BIZ-bijdrage):

 • De gemeenteraad kan onder de naam BIZ-bijdrage een heffing instellen binnen een bepaald gebied in de gemeente (BIZ). Het tarief is gekoppeld aan de WOZ-waarde. Bij deze methode wordt het draagvlak gekoppeld aan de bijdrage.
 • Een gelijke bijdrage voor elke ondernemer, waarbij elk bedrijf en de gemeente een gelijkwaardige stem heeft.

 

In beide gevallen is de heffing alleen voor de gebruikers van de panden.

Een BIZ-bijdrage wordt vastgesteld voor een periode van maximaal vijf jaar.

Wie stelt een BIZ in?

Het is de gemeenteraad die een Bedrijveninvesteringszone instelt. De gemeenteraad doet dat alleen op verzoek van ondernemers.

 

Wettelijk is bepaald dat een gemeenteraad de verordening vast moet stellen vóórdat de officiële draagvlakmeting onder ondernemers wordt gehouden. Een draagvlakmeting vindt schriftelijk plaats. De BIZ treedt pas in werking wanneer er voldoende draagvlak is en de, bij wet bepaalde, meerderheid is behaald.

Wat zijn de voorwaarden om een BIZ te beginnen?

Een BIZ is van, voor en door ondernemers. Om een BIZ te willen oprichten (stichting of vereniging) is voldoende draagvlak onder de ondernemers van belang. De gemeente is niet verplicht om een BIZ in te voeren.

 

De gemeente maakt een eigen afweging en zal daarin ook zaken als het beslag op gemeentelijke middelen meenemen. Anderzijds kan de gemeente zonder voldoende draagvlak geen BIZ instellen. Een BIZ wordt ingesteld na een door college gehouden stemming onder alle bijdrageplichtigen. Het is aan de gemeente om te oordelen of de afbakening van het gebied een logisch en samenhangend geheel vormt. Een BIZ kan alleen worden opgericht binnen de gemeentegrenzen.

 

In de ‘Wet op de Bedrijveninvesteringszones’ is opgenomen dat er mag worden overgegaan tot het oprichten van een BIZ met de daarbij behorende BIZ-bijdrage, als er aan 3 voorwaarden is voldaan:

 

 • De respons bij de draagvlakmeting is minimaal 50%;
 • Van de respondenten is minimaal 2/3 voor;
 • De voorstemmers vertegenwoordigen meer WOZ-waarde dan de tegenstemmers.

 

Na instelling van een BIZ is er geen sprake van vrijblijvendheid. Alle ondernemers in het betrokken gebied zijn via een zogenaamde BIZ-heffing verplicht om bij te dragen aan de extra voorzieningen.

 

Ondernemingen hebben maximaal 2 jaar de tijd om een BIZ op te richten, in de vorm van een vereniging of stichting, binnen nieuwe of reeds bestaande industrieterreinen, kantoorgebieden, winkelgebieden en gemengde gebieden met winkels, horeca en/of toerisme.

 

De organisatie van een BIZ moeten transparant en kostenefficiënt zijn en verantwoording afleggen aan de ondernemers.

Hoe lang duurt het om een BIZ op te richten?

De ervaring leert ons dat het ontwikkelen van een BIZ (tot aan de stemming) gemiddeld 18 maanden tot 2 jaar in beslag neemt.

Welke stappen dienen genomen te worden bij het oprichten van een BIZ?

Bij het oprichten van een BIZ dienen de volgende stappen doorlopen te worden:

 

INFORMELE FASE

 1. Opstellen van een BIZ-businessplan door ondernemers. Daarin worden de volgende zaken behandeld:
  1. de omvang en de samenhang van het gebied
  2. een SWOT-analyse
  3. de beleidsdoelen
  4. een activiteitenplan plus bijbehorende kosten
  5. de duur van de BIZ (1 – 5 jaar)
  6. een definitie van wie er bijdrageplichtig zijn
  7. het benodigde bedrag en de wijze van heffing (vast bedrag of WOZ-gerelateerd)
  8. de proefpeiling (vóór de uitvoeringsovereenkomst) om te zien welke steun er is
  9. het oprichten een BIZ-vereniging of -stichting

FORMELE FASE

 1. Sluiten van een uitvoeringsovereenkomst door gemeente en BIZ-vereniging (of stichting). Hierin worden o.a. vastgesteld:
  1. de BIZ-bijdrage en omslagmethode
  2. de gebiedsafperking
  3. een definitie en lijst van bijdrageplichtigen
  4. een activiteitenlijst
  5. de wijze van financiële verantwoording door BIZ
  6. de afspraken over gemeentelijke basisdiensten
  7. evt. afspraak over gemeentelijke inningskosten
  8. de uitvoering door de BIZ-organisatie
 2. Vaststellen van de heffingsverordening door de Gemeenteraad, die de inning van de BIZ-bijdrage mogelijk maakt
 3. De organisatie van een draagvlak-meting (door de gemeente) onder bijdrageplichtige ondernemers en/of eigenaren. Voor het instellen van een BIZ is een respons nodig van:
  1. tenminste 50% geldige stemmen (alleen de vóór- en tegenstemmen) van de stemgerechtigden.
  2. van die 50% moet 2/3 vóór stemmen.
  3. als de bijdrage gekoppeld is aan de WOZ-waarde dan moeten de vóórstemmers ook nog minstens 50% van de vastgoedwaarde vertegenwoordigen.
  4. Als eigenaren en gebruikers allebei meedoen dan stemmen ze afzonderlijk en is bij beide groepen een meerderheid van 50% vereist.
 4. Het in werking stellen van de verordening door de gemeente, het innen van de BIZ-bijdragen en het overdragen in de vorm van een BIZ-subsidie (eventueel minus heffingskosten).
 5. De start van de BIZ-vereniging of -stichting
 6. Het jaarlijks afleggen van verantwoording aan bijdrageplichtigen en de gemeente over het gevoerde beleid en de besteding van de middelen.

Wat is de looptijd van een BIZ?

Een BIZ heeft een beperkte duur van maximaal 5 jaar, waarbij een verlenging mogelijk is, mits de procedure tot opstarten opnieuw wordt uitgevoerd (o.a. nieuwe verordening en nieuw draagvlakonderzoek).

Hoe verloopt de stemming bij de oprichting van een BIZ?

Een BIZ wordt ingesteld na een door het college gehouden stemming onder alle bijdrageplichtigen. De BIZ wordt ingesteld bij:

 • een opkomst van tenminste vijftig procent van de stemgerechtigden,
 • tweederde van het aantal uitgebrachte stemmen het instellen steunt, en
 • de voorstemmers gezamenlijk meer WOZ-waarde vertegenwoordigen dan de tegenstemmers.

Waarom zijn overheden geïnteresseerd in een BIZ?

Een BIZ biedt ruimte voor eigen verantwoordelijkheid van ondernemers. Dat past uitstekend in deze tijd, waarin overheden worden aangesproken op vermindering van lasten en regeldruk.

Waarom is een BIZ voor ondernemers interessant?

De Wet op Bedrijveninvesteringszones is een bottom-up wet. Dit betekent dat het initiatief ligt bij ondernemers en niet bij de overheid. De overheid kan het opzetten van een BIZ stimuleren, maar heeft verder alleen een faciliterende rol. Dit maakt het voor ondernemers mogelijk om zelf het initiatief te nemen om, aanvullend op de inspanningen van de overheid, te investeren in de kwaliteit van hun directe leef- en werkomgeving.

Hoe hoog zijn de gemiddelde bijdragen per bedrijf in een BIZ?

Het zijn de ondernemers zelf die bepalen hoe hoog de BIZ-heffing is. Deze verschilt dan ook per BIZ.

In Amsterdam variëren in de verschillende BIZ-en de heffingen van € 150 tot € 400 per jaar.

Wanneer een object geen of weinig baat heeft bij een BIZ, kunnen deze worden vrijgesteld van de BIZ-heffing. Hierbij kan gedacht worden aan objecten als: politiebureau, brandweerkazerne, opslagruimte, school, kantoor op een hoger gelegen verdieping dan straatniveau, een verzorgings-/bejaardentehuis.

Is er een minimum aantal deelnemende bedrijven nodig voor het oprichten van een BIZ?

Dit staat niet beschreven in de wet.

Wie betaalt er mee aan een BIZ?

In de BIZ-wet wordt bepaald dat gebruikers en/of eigenaren van niet-woningen worden aangeslagen.

Ondernemers kunnen zelf voorstellen wie aangeslagen worden:

 • of alleen de gebruikers
 • of gebruikers en eigenaren
 • of alleen de eigenaren

 

Als besloten is dat zowel huurders als eigenaren meedoen met de BIZ, betaalt de huurder/eigenaar twee keer. Hij heeft dan echter ook twee stemmen.

 

Objecten die onder de aanslag vallen zijn in alle gevallen objecten die in het vastgoedregister niet als woning zijn opgenomen. Bepaalde categorieën niet-woningen, zoals bv. praktijkruimtes, kunnen van de heffing worden uitgesloten.

Alle gebruikers en/of eigenaren van niet-woningen krijgen een BIZ-heffing opgelegd.

Het is aan de BIZ zelf om te bepalen of er:

 • een vast bedrag wordt geheven, of
 • een differentiatie in tarief wordt gehanteerd

Deze differentiatie dient transparant te zijn en gerelateerd aan het belang dat een ondernemer heeft bij de BIZ. Tevens is het mogelijk om categorieën uit te sluiten van de heffing. Ook dit dient gemotiveerd te gebeuren op basis van het belang en profijt dat men wel of niet heeft bij de BIZ.

Wat is de rol van een overheid in een BIZ?

De overheid heeft de volgende rollen:

 

 • stimuleren: de overheid kan het oprichten van een BIZ stimuleren, doch niet initiëren (dat kan alleen door ondernemers)
 • faciliteren: de overheid faciliteert, door het innen van de BIZ-heffing en het uitkeren van deze gelden aan de BIZ-stichting of -vereniging
 • controle: de overheid controleert of de BIZ-gelden worden uitgegeven aan zaken die niet in strijd zijn met wetgeving

Waar mag BIZ-geld aan besteed worden?

BIZ-geld mag worden besteed aan activiteiten in de openbare ruimte die de leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en de veiligheid van het gebied bevorderen. Ook mag het geld worden besteed aan activiteiten op het internet en aan de economische ontwikkeling (bijvoorbeeld door promotie) van de BIZ.

 

Het voorstel van Wet op de bedrijveninvesteringszones zegt daarover: “De BIZ-bijdrage is een bestemmingsheffing die strekt ter bestrijding van de kosten die verbonden zijn aan activiteiten in de openbare ruimte en op het internet, die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid of de veiligheid in de bedrijveninvesteringszone of de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van de bedrijveninvesteringszone”.

Kan een BIZ-vereniging of - stichting BTW aftrekken?

De Staatssecretaris van Financiën heeft goedgekeurd dat BIZ verenigingen en –stichtingen btw kunnen terugvragen. Als een BIZ-vereniging/stichting zich bij de Kamer van Koophandel inschrijft is het nuttig ook een btw-nummer aan te vragen. Bij het aanvragen van het btw-nummer neemt Belastingen gelijk een standpunt in over de eventuele btw-vrijstelling.

In de Staatscourant staat hierover:

“Onder bepaalde voorwaarden kan een BIZ-stichting de aan haar in rekening gebrachte btw in aftrek brengen, zo schrijft de staats- secretaris van Financiën op 25 november 2011. Het gaat hier om BIZ-stichtingen die ten opzichte van de gemeente of derden niet als ondernemer handelen. De btw-aftrek kan ook gelden voor ondernemersfondsen die zich enkel onderscheiden van de BIZ-stichtingen omdat hun oprichting niet is terug te voeren op de Experimentenwet Bedrijven Investeringszones. Voorwaarden:

 • De goedkeuring geldt alleen voor stichtingen die de zakelijke belangen van ondernemers behartigen en waarbij uitsluitend ondernemers en/of ondernemersverenigingen zijn aangesloten.
 • Alleen die btw komt voor aftrek in aanmerking die niet toerekenbaar is aan prestaties waarvoor de stichting kwalificeert als ondernemer (belast dan wel vrijgesteld bijvoorbeeld ingevolge artikel 11, eerste lid, onderdeel u, van de Wet OB).
 • De btw is alleen aftrekbaar indien en voor zover de kosten voor de hieraan toerekenbare goederen en diensten feitelijk worden gedragen door de aangesloten ondernemers.
 • De aangesloten ondernemers zouden de btw in aftrek kunnen brengen als de goederen en diensten rechtstreeks aan hen geleverd zouden worden. De stichting dient dit (zowel het recht op aftrek als de groep van ondernemers die het betreft) ten genoege van de inspecteur aan te tonen.

Hoeveel kost het om een BIZ op te richten?

Het kost ca. 750 euro om een BIZ op te richten. Deze kosten hebben voornamelijk te maken met het oprichten van een stichting of vereniging.

Hoe ver reikt de controlerende rol van de gemeente?

De gemeente houdt toezicht op het feit dat het BIZ-geld wordt uitgegeven aan doelen die door de wet zijn toegestaan. Dit toezicht is wettelijk geregeld.

Heft een gemeente inningskosten voor het BIZ-geld?

Ja, over het algemeen wel. Hierover kunnen afspraken gemaakt worden tussen de BIZ en de gemeente. De heffingskosten liggen vaak rond de 2-2,5%.

Wie is verantwoordelijk voor het BIZ-plan?

Het opstellen van een BIZ-plan is de verantwoordelijkheid van de ondernemers. De taak van de gemeente is er op toe te zien dat het BIZ-plan voldoet aan de wettelijke eisen. In een uitvoeringsovereenkomst tussen gemeente en ondernemers wordt beschreven dat ondernemers met het geld het BIZ plan uitvoeren.

Ben je automatisch lid van een BIZ?

Nee, je wordt niet automatisch lid van een BIZ. Je dient je hiervoor aan te melden. Aanmelden kan alleen door bijdrageplichtigen.

Betaal je met een BIZ voor het werk van een gemeente?

Een gemeente is en blijft verantwoordelijk voor haar taken en verantwoordelijkheden in een gebied. Met een BIZ worden plannen gemaakt, gefinancierd en uitgevoerd, bovenop de taken van een gemeente. Hierover worden heldere afspraken gemaakt in een uitvoeringsovereenkomst tussen ondernemers en gemeente.